• July 15, 2024

สมาคมฟุตบอล ชี้แจงการจัดทำบัญชีงบการเงินประจำปี 2565

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีการจัดทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565

ตามที่ ปรากฏข่าวในสื่อมวลชน กรณี สโมสรสมาชิก และแฟนบอลให้ความสนใจ มีคำถาม และข้อสงสัย เกี่ยวกับการบริหารการเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด น…

Read More