• April 19, 2024

“อ.ปริญญา” ประกาศชิงอธิการบดี มธ. ปักธงสร้างการเมืองดี

วันที่ 29 ม.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสตืข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Prinya Thaewanarumitkul” ระบุว่า “ธรรมศาสตร์จะไปทางไหน และใครจะเป็นอธิการบดีคนต่อไป ถ้าประชาคมธรรมศาสตร์เห็นว่าผมมีความเหมาะสมที่จะให้ผมทำง…

Read More