• July 15, 2024

“เจมส์ เว็บบ์” ส่องแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ NGC 604 สวยงามราวแมกไม้เลื้อย

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ เจมส์ เว็บบ์ (JWST) ขององค์การอวกาศนาซา ได้ใช้กล้องอินฟราเรดระยะใกล้ (NIRCam) และกล้องอินฟราเรดระยะกลาง (MIRI) ส่องเข้าไปในแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ NGC 604 ที่ได้รับการศึกษามานาน แต่ยังคงเต็มไปด้วยปริศนา

แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ NGC 604 ตั้งอยู่ในกาแล็กซีสามเหลี่ยม (Triiangulum Galaxy) หรือกาแล็กซี M33 ซ…

Read More