• April 15, 2024

เลือกตั้ง 2566 – ซูเปอร์โพล ระบุ "เพื่อไทย" ยังครองใจเสียงอีสาน – เหนือ เชื่อสัปดาห์ส…

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.สํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “โพลล์ เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 7 : ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่ (ภูมิภาค) “ กรณีศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 400 เขตเลือกตั้งและผลการประมาณการจํานว…

Read More