• May 28, 2024

เคลียร์ “ทางหลวงชนบท” 4.9 หมื่น กม. รับเดินทางสงกรานต์ปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 66 เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงมากกว่าปกติ

ปัจจุบัน ทช. มีโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ 3,402 สายทาง ระยะทางรวม 49,123.785 กม. จึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ โดยให้ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ครบถ้วน ตรวจสอบ/ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ให้ใช้การได้ดี โครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน โดยเฉพาะงานที่ดำเนินการบนเส้นทางที่เปิดใช้การจราจร เตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตรวจสอบ/เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146,ระบบCCTV,ระบบวิทยุสื่อสารและระบบConferenceประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนถนนทางหลวงชนบทผ่านช่องทางต่าง ๆ

ช่วงควบคุมเข้มข้น โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงาน โดยติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบ Conference จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังเส้นทาง ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ บริเวณเสี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน คลิปเสียง หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ช่วงหลังวันหยุดราชการหรือหลังเทศกาล ให้รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น และเร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ ทชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนบนโครงข่ายทางหลวงชนบทตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง สังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146