• July 15, 2024

สมาคมฟุตบอล ชี้แจงการจัดทำบัญชีงบการเงินประจำปี 2565

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีการจัดทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565

ตามที่ ปรากฏข่าวในสื่อมวลชน กรณี สโมสรสมาชิก และแฟนบอลให้ความสนใจ มีคำถาม และข้อสงสัย เกี่ยวกับการบริหารการเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด นั้น

สมาคมฯ ขอชี้แจงว่า สมาคมฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 78 และ ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ.2565 หมวดที่ 8 เรื่อง การเงิน และทรัพย์สิน ข้อ 76 การตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ที่ระบุว่า

“บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม จะต้องจัดทำทุกรอบสิบสองเดือนและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ทั้งนี้ จะต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชีด้วย” ซึ่งข้อบังคับนี้จดทะเบียนกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้จัดทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองตามข้อบังคับและตามกฎหมาย ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นั้น ได้ส่งให้สโมสรสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าตามข้อบังคับและกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมา ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้พิจารณาวาระ เกี่ยวกับ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565 สโมสรสมาชิก ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ลงมติอนุมัติเห็นชอบ ด้วยกับ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง 56 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 57 ราย

รวมทั้งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณการค่าใช้จ่ายในปีถัดไปด้วย ทั้งนี้ ได้กระทำเช่นนี้มาทุกปีอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ประชุมใหญ่ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบกับ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565 แล้ว สมาคม ได้ดำเนินการส่งรายงานการประชุมใหญ่และงบดุลแสดงจำนวนสินทรัพย์ และหนี้สิน บัญชี รายรับรายจ่าย งบดุล ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติภายในกำหนด 120 วันนับแต่สิ้นปีการบัญชี ให้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามกำหนดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะ ผู้ควบคุมกำกับดูแลสมาคมฯ มิได้ท้วงติงและขณะนี้ได้ล่วงพ้นระยะเวลาที่สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงจะร้องขอให้เพิกถอนมติดังกล่าวแล้ว

สมาคมฯ ได้ดำเนินการถูกต้องด้วยข้อบังคับลักษณะปกครองและถูกต้องตามกฎหมายมาตลอด ทุกปีโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มิได้ท้วงติง สโมสรสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง มิได้ร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุม

ในส่วนของบริษัท ไทยลีก จำกัด ก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับ สมาคมฯ โดย สมาคมฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ของบริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารกิจการ การจัดทำบัญชี พบว่า ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการตรวจสอบ รับรองงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำนักงานธัญพิชชา สอบบัญชีและการภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีของประเทศไทย

สำหรับ สมาคมฯ ได้รับเงินสนับสนุนในฐานะประเทศสมาชิกของ เอเอฟซี และ ฟีฟ่า จึงถูกตรวจสอบความถูกต้อง ในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวด้วย โดยในแต่ละปีมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ 3 ราย กล่าวคือ
1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทธีรดา การบัญชี จำกัด
2.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงาน AFC Gerard Paulian – Annuit Consulting เป็นผู้ตรวจสอบในส่วนของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ เอเอฟซี ( AFC Audit ) เพื่อแจ้งต่อ เอเอฟซี ประกอบการพิจารณาต่อไป
3.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงาน Nicholas Clough – BDO LLP เป็นผู้ตรวจสอบในส่วนของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ของฟีฟ่า ( FIFA Audit ) เพื่อแจ้งต่อ ฟีฟ่า ประกอบการพิจารณาต่อไป
การตรวจสอบ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565 ในส่วนของเงินสนับสนุนจาก เอเอฟซี และ ฟีฟ่า ทั้งสองหน่วยงาน ไม่ได้ท้วงติงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแต่อย่างใด
สมาคมฯ ได้กระทำการทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล และงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565 ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้ดำเนินการเช่นนี้มาโดยตลอด

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
สมาคมฟุตบอล ชี้แจงการจัดทำบัญชีงบการเงินประจำปี 2565